Nepřímá řeč v angličtině - pokračování

Nepřímá řeč v angličtině - pokračování

Angličtina bez biflování / Anglická gramatika / Nepřímá řeč v angličtině - pokračování

Nepřímá řeč II (Klikni pro výslovnostIndirect/reported speech)

předchozím povídání o nepřímé řeči jsme si vysvětlili její funkci, formu a některé formální změny, které doprovází převod přímé řeči do nepřímé. Pro ukázku jsme tak používali především oznamovací větu. Jenomže v běžné mluvě nechceme vyprávět jen o tom, co nám kamarád oznámil, ale také o tom, na co se nás zeptal, co nám maminka nařídila nebo co zrovna naše dítko zvolalo, když si rozbalilo ten vysněný dárek pod stromečkem.

A co víc, komunikace není jen o konstatování faktů. Tu a tam si oznámení přibarvíme modálním slovesem. To vše nás bude zajímat v tomto díle o nepřímé řeči.

Jak na otázky v nepřímé řeči

Jedny z hlavních druhů otázek jsou tzv. Klikni pro výslovnostyes-no questions; otázky, na které odpovídáme ano/ne, a Klikni pro výslovnostwh-questions; otázky, na které se ptáme pomocí Klikni pro výslovnostwho, whom, whose, what, which, when, why, where, how. Pro obě dvě skupiny platí posun času, zájmen, forem slov ve významu místa a času apod. jako u oznamovacích vět. U obou skupin se ale především mění slovosled otázky v přímé řeči na slovosled oznamovací věty a také se ztratí i tázací znaménko:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostDo you drink? Piješ (alkohol)? Klikni pro výslovnostPaul asked me if I drank. Paul se mě zeptal, jestli piju.
Klikni pro výslovnostWhat are you drinking? Co piješ? Klikni pro výslovnostShe wanted to know what I was drinking. Chtěla vědět, co piju

Pozor, při zachování slovosledu oznamovací věty tak už nepotřebujeme pomoc od pomocného slovesa Klikni pro výslovnostdo při tvoření otázky. Mohli jste si také všimnout, že nevyužíváme služeb vztažného zájmena Klikni pro výslovnostthat, ale nepřímá řeč je uvozená buď jednou ze spojek Klikni pro výslovnostif/whether nebo tím, na co se ptáme. V případě yes-no questions užíváme jednu ze spojek. Není mezi nimi u nepřímé řeči významový rozdíl, jen každá má svá gramatická specifika; například whether může stát před infinitivem, což neplatí o Klikni pro výslovnostif. Nám ale prozatím bude stačit vědět, že Klikni pro výslovnostif je častější a více používanější v běžném hovoru, kdežto Klikni pro výslovnostwhether se používá především ve formálnějším kontextu.

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostShould I go to university? Mám jít na vysokou? Klikni pro výslovnostShe wondered whether to go to university. Přemýšlela, jestli jít na vysokou.
Klikni pro výslovnostDo you drink coffee? Piješ kávu? Klikni pro výslovnostPeter asked me if I drank coffee. Peter se mě zeptal, jestli piju kávu.
Klikni pro výslovnostAre you coping well? Zvládáš to dobře? Klikni pro výslovnostCarol asked me if I was coping well. Carol se mě zeptala, jestli to zvládám dobře.
Klikni pro výslovnostDoes the company provide other employee benefits? Poskytuje tato společnost i jiné zaměstnanecké výhody? Klikni pro výslovnostShe queried whether the company provided other employee benefits. Zeptala se, zda ta společnost poskytuje i jiné zaměstnanecké výhody?
Klikni pro výslovnostDid you see anything suspicious? Viděli jste něco podezřelého? Klikni pro výslovnostThe police inquired whether we saw anything suspicious. Policie se dotazovala, jestli jsme viděli něco podezřelého.

U otázek, které začínají tázacími zájmeny Klikni pro výslovnostwho, what, which, whose, whom, nebo příslovci Klikni pro výslovnostwhen, where, whyKlikni pro výslovnosthow, je to malinko jiné, ale poměrně jednoduché. To, na co se ptáme, uvozuje nepřímou řeč:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostWhat’s the time? Kolik je hodin? Klikni pro výslovnostSome stranger came to me and asked what the time was. Nějaký cizinec ke mě přišel a zeptal se, kolik je hodin.
Klikni pro výslovnostWhat brand do you prefer? Jakou značku upřednostňuješ? Klikni pro výslovnostHis son asked me what brand I preferred. Jeho syn se mě zeptal, jakou značku upřednostňuji.
Klikni pro výslovnostWhere do you live? Kde bydlíš? Klikni pro výslovnostShe wanted to know where I lived. Chtěla vědět, kde bydlím.
Klikni pro výslovnostHow much time do you have? Kolik máš času? Klikni pro výslovnostPaul asked me how much time I had. Paul se mě zeptal, kolik mám času.

Častou gramatickou konstrukcí je také ono zájmeno či příslovce následováno infinitivem s to:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostWhat flowers should I buy? Jaké mám koupit květiny? Klikni pro výslovnostMy husband asked what flowers to buy. Můj muž se ptal, jaké má koupit květiny.
Klikni pro výslovnostHow do I get there? Jak se tam dostanu? Klikni pro výslovnostPeter asked me how to get there. Peter se mě zeptal, jak se tam dostat.

Jak na rozkaz v nepřímé řeči

Jak již bylo řečeno, do nepřímé řeči můžeme převádět také imperativ. Uvozovací věta (Klikni pro výslovnostreporting clause) pak obsahuje příhodné sloveso, např. Klikni pro výslovnostorder, tell, threaten, ale také Klikni pro výslovnostbeg, jelikož funkce imperativu nemusí být jen o rozkazování. Věta, o které chceme referovat (Klikni pro výslovnostreported clause), je pak ve formě infinitivu. Pozor si dávejte na vykřičník, který se už v nepřímé řeči neobjeví:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostTake the rubbish out! Vynes smetí! Klikni pro výslovnostHis mum ordered him to take the rubbish out. Máma mu nakázala, ať vynese smetí.
Klikni pro výslovnostTake the second right! Dej se druhou ulicí vpravo. Klikni pro výslovnostShe told me to take the second right. Řekla mi, abych se dal druhou ulicí vpravo.
Klikni pro výslovnostGet out of here or I’ll kill ya! Vypadni odtud nebo tě zabiju! Klikni pro výslovnostMy brother threatened to kill me if I didn’t get out of there. Brácha mi vyhrožoval, že mě zabije, když odtamtud nevypadnu.
Klikni pro výslovnostPlease, don’t leave me! Prosím, neopouštěj mě! Klikni pro výslovnostHe begged her not to leave her. Prosil ji, aby ho neopouštěla.

U prvních třech příkladů informujeme o rozkazu, jehož slovesná fráze byla v kladné formě. Ten čtvrtý je ve formě negativní, a to se nám také musí odrazit i v naší Klikni pro výslovnostreported clause. Tady si musíme dát pozor, jelikož Klikni pro výslovnostnot předchází před Klikni pro výslovnostto (Klikni pro výslovnostnot to leave).

Jak na zvolání u nepřímé řeči

Často slyšíme někoho vykřiknout nějaké zvolání z čirého překvapení, údivu, vyděšení, nadšení apod. Zvolání tvoříme pomocí Klikni pro výslovnostwhat/how a doplníme o zájmeno Klikni pro výslovnostit a sloveso Klikni pro výslovnostbe v minulém čase za převedené zvolání, když podmět a sloveso u zvolání chybí. Jako u rozkazu, opět si dávejte pozor na vykřičník, který nahrazuje prostá tečka:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostWhat a beautiful day! Takový krásný den! Klikni pro výslovnostShe exclaimed what a beautiful day it was. Vykřikla, jaký je krásný den.
Klikni pro výslovnostWhat a coincidence! Taková náhoda. Klikni pro výslovnostHe cried what a coincidence it was. Vykřikla, jaká je to náhoda.
Klikni pro výslovnostHow nice of you! To je od tebe tak milé! Klikni pro výslovnostHe exclaimed how nice of him it was. Zvolal, jak je to od něj milé.
Klikni pro výslovnostHow incredible the performance was! To představení bylo tak neuvěřitelné! Klikni pro výslovnostGreg called out how incredible the performance had been. Greg vykřikl, že to představení bylo neuvěřitelné.
Klikni pro výslovnostHow much I hate him! Tak moc ho nenávidím! Klikni pro výslovnostPaula cried how much she hated him. Paula křičela, jak moc ho nenávídí.

Modální slovesa v nepřímé řeči

Modální slovesa v nepřímé řeči se nám mohou zdát malinko komplikovanější, neboť nahrazení nebo ponechání modálního slovesa často záleží na jeho funkci. Obecně však platí, že minulé formy modálních sloves, tedy Klikni pro výslovnostcould, might, would, should, nepodléhají žádnému posunu, a to platí i pro Klikni pro výslovnosthad better, ought toKlikni pro výslovnostneed:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostIt could mean something. To by mohlo něco znamenat. Klikni pro výslovnostPeter thought that it could mean something. Peter si pomyslel, že by to mohlo něco znamenat.
Klikni pro výslovnostI could eat a whole chicken when I was a young lad. Dokázal jsem sníst celé kuře, když jsem byl mladý kluk. Klikni pro výslovnostBill said that he could eat a whole chicken when he was a young lad. Bill říkal, že dokázal sníst celé kuře, když byl mladý kluk.
Klikni pro výslovnostClarissa might be disappointed. Clarrisa by mohla být zklamaná. Klikni pro výslovnostJill was worried that Clarissa might be disappointed. Jill si dělala starosti, že by Clarissa mohla být zklamaná.
Klikni pro výslovnostI wouldn’t do it if I were you. Nedělal bych to, být tebou. Klikni pro výslovnostHe shouted that he wouldn’t do it if he were her. Zařval, že by to být ní nedělal.
Klikni pro výslovnostYou should ask first. Nejdřív by ses měl zeptat. Klikni pro výslovnostMy mum said that I should ask first. Máma říkala, že bych se měl nejdřív zeptat.
Klikni pro výslovnostYou needn’t worry. Nemusíš si dělat starosti. Klikni pro výslovnostHe soothed me that I needn’t worry. Konejšila mě, že si nemusím dělat starosti.
Klikni pro výslovnostWe’d better set off. Raději bychom měli vyrazit. Klikni pro výslovnostFrank said that we had better set off. Frank řekl, že bychom měli raději vyrazit.

Určitě vám neuniklo, že u Klikni pro výslovnost"…when he was a young lad." nedošlo k posunu času. Není to tisková chyba, i takové výjimky existují, ale o těch si povíme až v dalším díle.

will, shallcan změnu provést musíme. Ve své funkci nositele budoucího času se Klikni pro výslovnostwill mění na Klikni pro výslovnostwould. U Klikni pro výslovnostshall máme dvě možnosti: pokud Klikni pro výslovnostshall vyjadřuje budoucnost, nahradíme modálním slovesem Klikni pro výslovnostwould; a pokud Klikni pro výslovnostshall vyjadřuje návrh, nahrazujeme pomocí Klikni pro výslovnostshould. Klikni pro výslovnostCan, ať vyjadřuje schopnost, možnost či jiné, je nahrazeno svým minulým tvarem Klikni pro výslovnostcould:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostIt will happen soon. Stane se to brzy. Klikni pro výslovnostShe was certain that it would happen soon. Byla si jistá, že se to stane brzy.
Klikni pro výslovnostI shall be grateful for any help. Budu vděčný za jakoukoliv pomoc. Klikni pro výslovnostHe said that he would be grateful for any help. Říkal, že bude vděčný za jakoukoliv pomoc.
Klikni pro výslovnostShall I come later? Mám přijít později? Klikni pro výslovnostElizabeth asked if she should come later. Elizabeth se zeptala, jestli má přijít později.
Klikni pro výslovnostI can be up till ten. Můžu být vzhůru do desíti. Klikni pro výslovnostBerry told me that he could be up till ten. Berry mi řekl, že může být vzhůru do desíti.

maymust záleží na tom, co modální sloveso v dané situaci/kontextu vyjadřuje. Pokud Klikni pro výslovnostmay vyjadřuje názor či pocit mluvčího, použijeme místo něj Klikni pro výslovnostmight. Pokud Klikni pro výslovnostmust vyjadřuje názor či pocit mluvčího, tvar zůstává nezměněný. Ale v případě, že Klikni pro výslovnostmay vyjadřuje svolení, je namístě užít slovesa Klikni pro výslovnostcould, a pokud má Klikni pro výslovnostmust funkci povinnosti, užijeme fráze Klikni pro výslovnosthad to:

Přímá řeč Nepřímá řeč
Klikni pro výslovnostIt may happen. Who knows. Může se to stát. Kdo ví. Klikni pro výslovnostWilliam believed that it might happen. William věřil, že se to může stát.
Klikni pro výslovnostIt must have been a terrible shock. Musel to být hrozný šok. Klikni pro výslovnostClare thought that it must have been a terrible shock. Clare si pomyslela, že to musel být hrozný šok.
Klikni pro výslovnostYou may go out after dinner. Po večeři můžeš jít ven. Klikni pro výslovnostDad said that I could go out after dinner. Táta říkal, že po večeři můžu jít ven.
Klikni pro výslovnostYou must be back by ten. Musíš být zpátky do desíti. Klikni pro výslovnostDad said that I had to be back by ten. Táta řekl, že musím být zpátky do desíti.

V tomto pokročilejším díle o nepřímé řeči jsme si uvedli několik gramatických oříšků při převádění přímé řeči do nepřímé. Ne vše bylo samozřejmě řečeno, jen to nejdůležitější a nejužitečnější pro ty, kteří už nechtějí dále v této oblasti tápat. I když se může zdát, že po všech těch pravidlech zazvoní zvonec a pohádky je konec, musím vás zklamat. Zlaté rčení, „výjimka potvrzuje pravidlo“ totiž nikde jinde snad neplatí víc než u jazyka.

Kam dál?

Můžete se vrátit zpět na stránku s dalšími gramatickými jevy nebo se rovnou podívat na anglická slovesa, jejichž znalost je nutná pro dobré zvládnutí psané i mluvené anglické gramatiky.

Pokud vám zde nějaká důležitá informace schází, narazili jste na chybu nebo máte námět na vylepšení, tak nás neváhejte kontaktovat.

Líbí se vám to? Nenechávejte si to pro sebe a řekněte o tom i svým přátelům. Děkujeme!