Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Angličtina bez biflování / Všeobecné obchodní podmínky

Službu Angličtina bez biflování provozuje:
Kvintech solution, s.r.o.

se sídlem Kostelní 78/15, 796 01 Prostějov, IČ: 24663379, DIČ: CZ24663379,
zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 108200


 1. Úvod
  1. Tyto obchodní podmínky upravují veškeré závazkové vztahy společnosti Kvintech solution, s.r.o. (dále jen „Kvintech“), do nichž vstupuje v souvislosti s užíváním svých elektronických systémů „vzdělávání“ a „testování“ se svými klienty.
  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).
  3. Veškeré případné spory vzniklé ze smluv uzavřených podle těchto obchodních podmínek mezi Kvintechem a jeho klienty budou řešeny dle platných právních předpisů České republiky českými soudy.
  4. Tyto obchodní podmínky jsou přístupné na webových stránkách www.anglictina-bez-biflovani.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce klientem.
 2. Vymezení pojmů
  1. Elektronické systémy „vzdělávání“ a „testování“ jsou internetové stránky společnosti Kvintech www.anglictina-bez-biflovani.cz a ostatní produktové weby jednotlivých kurzů a programy vytvořené společností Kvintech, určené k užívání ze strany klienta (dále jen „web“).
  2. Klientem je právnická či fyzická osoba, která uzavřela se společností Kvintech smlouvu, jejímž předmětem je poskytování digitálního obsahu a služeb v elektronických systémech vzdělávání a testování společnosti Kvintech.
  3. Klientem - spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  4. Klient, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. Užití webu
  1. Klient není oprávněn užít jakýmkoli způsobem web nebo jeho části jinak než pro vlastní potřebu v rámci vzdělávacího jazykového kurzu, zejména je zakázáno jeho užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez prokazatelného souhlasu společnosti Kvintech. Rovněž jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu internetových stránek ze strany klienta.
  2. Při využívání webu je nutné, aby klient vzal na vědomí jeho technické požadavky na systém publikované na webových stránkách produktu a tyto dodržoval.
 4. Objednávka
  1. Závaznou objednávku lze učinit přímo na webu, zaslat e-mailem, poštou nebo předat osobně obchodnímu zástupci společnosti Kvintech.
  2. Řádně vyplněná objednávka je považována za návrh smlouvy. Kvintech si vyhrazuje právo odmítnout objednávku do tří dnů od jejího obdržení v případě, že:
   1. ji podala osoba nebo zástupce společnosti, kteří v minulosti porušili své závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené se společností Kvintech, zejména pokud nezaplatili řádně a včas sjednanou úplatu;
   2. plnění dle objednávky by bylo v rozporu s obchodní politikou společnosti Kvintech nebo právními předpisy.
 5. Uzavření smlouvy
  1. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy se společností Kvintech. Veškeré náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí klient sám.
  2. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
  3. Je-li klientem spotřebitel, návrhem k uzavření smlouvy (nabídka) je umístění nabízeného kurzu společností Kvintech na webu, smlouva vzniká odesláním požadavku na objednávku klientem–spotřebitelem a přijetím objednávky společností Kvintech. Toto přijetí společnost Kvintech neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním e-mailem na zadaný e-mail spotřebitele, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  4. Není-li klientem spotřebitel, návrhem na uzavření smlouvy je odeslaný požadavek na objednávku kurzu kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kvintechu klientovi s tímto jeho návrhem nebo okamžikem započetí poskytování služeb dle objednávky.
  5. Uzavřením smlouvy klient stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
  6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na webových stránkách a klient má možnost před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit vyplňované údaje.
  7. Uzavřená smlouva je společností Kvintech archivována za účelem jejího úspěšného splnění a je přístupná pouze společnosti Kvintech.
 6. Platební podmínky
  1. Za poskytnuté služby náleží společnosti Kvintech odměna dle ceníku služeb společnosti Kvintech platného ke dni doručení objednávky společnosti Kvintech. Ceny jsou uvedeny včetně všech daní a poplatků. V případě smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, je cena za jedno zúčtovací období (měsíc) částka odpovídající podílu ceny uvedené v ceníku a počtu měsíců, na kterou byla smlouva uzavřena.
  2. Společnost Kvintech akceptuje platby bankovním převodem, platby kartou MasterCard nebo Visa, Visa Electronic, Maestro prostřednictvím internetové platební brány, platby na dobírku a případně další způsoby platby uvedené v procesu objednávky.
  3. Odměna je splatná na základě potvrzené objednávky zasláním Výzvy k platbě klientovi. Výzva k platbě je splatná 7. den ode dne vystavení, pokud není dohodnuto jinak. Kvintech vystaví klientovi daňový doklad do 15 dnů od přijetí platby.
  4. Kvintech si vyhrazuje právo podmínit započetí poskytování služeb uhrazením zálohy v dohodnuté výši a dohodnutým způsobem.
 7. Odstoupení od smlouvy
  1. Kvintech je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
   1. klient je v prodlení se zaplacením odměny společnosti Kvintech;
   2. klient prokazatelně poškozuje dobré jméno společnosti Kvintech nebo jeho obchodních značek;
   3. klient používá systém v rozporu se článkem 3. těchto podmínek.
  2. Klient je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že prokazatelně dojde k úplnému přerušení poskytování služeb ze strany společnosti Kvintech po dobu delší než 5 pracovních dnů, vyjma případů způsobených vyšší mocí. Doba přerušení poskytování služby počíná okamžikem, kdy klient písemně nebo e-mailem vyrozumí Kvintech o přerušení služby a vyzve ho ke zjednání nápravy.
  3. Klient může odstoupit od smlouvy využitím „roční záruky vrácení peněz“, pokud dodržel návod ke studiu publikovaný na webových stránkách produktu, a přesto se jeho znalosti angličtiny nezlepšily. Tuto záruku může klient využít nejdříve 11 měsíců a nejpozději 14 měsíců od aktivace kurzu.
 8. Práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy
  1. Pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (přes internet), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být společnosti Kvintech odesláno v této lhůtě.
  2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může spotřebitel zasílat na adresu provozovny společnosti Kvintech či na adresu elektronické pošty společnosti Kvintech.
  3. V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí společnost Kvintech peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spotřebitelem, a bude-li to technicky možné, tak stejným způsobem, jakým je společnost Kvintech od spotřebitele přijala, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak.
  4. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebiteli zaniká započetím čerpáním služby na základě výslovné žádosti spotřebitele, kterou měl klient dostupnou k plnému vyzkoušení. Za výslovnou žádost spotřebitele dle předchozí věty se považuje i případ, kdy se spotřebitel pod svými přístupovými údaji přihlásí na web. Za dostupnou službu k vyzkoušení se považuje neomezený přístup k službě – tzv. demo (ukázkový přístup).
  5. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv:
   1. kdy si mohl kompletní službu plně vyzkoušet a zhodnotit tak její plnou funkcionalitu,
   2. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   3. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 9. Subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů
  1. Pokud mezi společností Kvintech jako prodávajícím a klientem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení.
  2. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce.
  3. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
 10. Ochrana osobních údajů
  1. Kvintech prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
  2. Kvintech se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté mu klienty při užívání webu, nebude prezentovat, předávat ani jinak s nimi manipulovat bez souhlasu uživatele. Kvintech je oprávněn obrátit se na klienta s žádostí o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů.
  3. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Kvintech, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení klientovi.
 11. Závěrečné ustanovení
  1. Odchylná ujednání mezi smluvními stranami ve smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.
  2. Klient tímto výslovně a bez jakýchkoliv výhrad prohlašuje, že vůči Kvintechu nemá žádné dluhy. V případě, že ano, klient přiloží ke své objednávce konkrétní seznam těchto dluhů.
  3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2021.

Pro stažení: